Årsmøte Atomen BIL / Annual Meeting Atomen BIL

Årsmøtet i Atomen BIL avholdes i Møterom 431 i Os Alle 5, torsdag 2 mars klokken 1300-1500.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og agenda
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgå bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
 8. Foreta valg av følgende funksjoner i Atomen BIL sitt styre:
 9. Valg på styremedlemmer
 10. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 8.
 11. Revisor
 12. Representanter til bedriftsidrettskretsens ting og møter i de organisasjoner bedriftsidrettslaget er tilsluttet.
 13. Valgkomité med 2 medlemmer.
 14. Eventuelt.

Årsmøtet avsluttes

Saker må være styret i hende innen torsdag 23 februar.

Enkel bevertning. Velkommen.

____________________________________

English

You are cordially invited to the annual general meeting of Atomen BIL for the year 2016, in room 431 in Os Alle 5, Thursday 2nd of March 1300-1500 hours.

The agenda is as follows:

 1. Approve the electors
 2. Approve the invitation and agenda.
 3. Elect a speaker, a secretary and two representatives to sign the protocol.
 4. Go through Atomen BILs annual report as well as the reports from the activity groups
 5. Go through Atomen BIL’s revised accounts/score
 6. Go through incoming suggestions from the members
 7. Approve 2017 budget
 8. Elect representatives for the following functions:
  1. Board members
  2. Other members in accordance with the organization plan,  § 12 pt. 8.
  3. Responsible person to revise the accounts
  4. Representatives to the governing body of the industry sport umbrella organization and other meetings where Atomen BIL is connected.
  5. Election committee (2 members)
 9. Other topics.

We invite you to suggest tasks and topics or raise agendas you believe should be discussed by the members annual meeting.
These suggestions must be submitted to the Atomen BIL board within Thursday 23rd of February.

On behalf of Atomen BIL, welcome

John Eidar Simensen

Leader Atomen BIL